Naudojimosi taisyklės

1. Norėdami naršyti www.palydoves.com (toliau – Svetainė) bei naudotis šios Svetainės teikiamomis paslaugomis ir galimybėmis privalote laikytis Svetainės naudojimosi taisyklių (toliau – Taisyklės). Savo įsipareigojimą laikytis Taisyklių Jūs išreiškiate sutikdami su šiomis Taisyklėmis. Svetainė pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, papildyti arba pašalinti šias Taisykles. Jei ir toliau naudositės Svetaine, po bet kokių šių Taisyklių pakeitimų publikavimo, tai reikš Jūsų sutikimą su pakeitimais.
2. Išreikšdami sutikimą su Svetainės Taisyklėmis patvirtinate, kad esate ne jaunesnis(-ė) nei 18 metų amžiaus. Jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys arba asmenys, nesutinkantys su Svetainės Taisyklėmis, privalo nedelsdami nutraukti registraciją ir palikti Svetainę.
 
Svetainės nario teisės ir pareigos:
1. Tapti Svetainės nariu (toliau – Narys) ir naudotis visomis Svetainės paslaugomis gali tik prisiregistravę asmenys.
2. Registruotis Nariu gali ne jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, pateikę tik teisingus ir išsamius duomenis. Draudžiama atlikti registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Svetainė turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Nario pateiktų duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Nariui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis Svetainė turi teisę nedelsdama ir nepranešusi Nariui pašalinti jį iš užsiregistravusių asmenų sąrašo (panaikinti Nario registraciją) ir(arba) imtis bet kokių kitų veiksmų.
3. Už Nario vardo ir suteikto prisijungimo slaptažodžio (toliau – Prisijungimo duomenys) slaptumą ir išsaugojimą visiškai atsako pats Narys.
4. Narys privalo užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Jei dėl bet kokių priežasčių Prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, Narys privalo nedelsdamas apie tai informuoti Svetainę ir nedelsdamas pakeisti prisijungimo duomenis, kad tretieji asmenys negalėtų jais pasinaudoti. Narys atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant nario prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę (galintys atsirasti) ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant prisijungimo duomenimis, tenka Nariui.
5. Registruodamasis Svetainėje bei pateikdamas savo duomenis ir(ar) informaciją, Narys besąlygiškai sutinka, jog Svetainės paslaugų teikėjas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Nario asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokius duomenis ir(ar) informaciją portalo teikiamų paslaugų reklamos ir statistikos tikslais.
6. Registruodamasis Svetainės Nariu ir sutikdamas su šiomis taisyklėmis asmuo išreiškia savo sutikimą gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio informacijos iš Svetainės.
7. Narys turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti Svetainės teikiamų paslaugų panaikindamas savo registraciją. Nariui, atsisakančiam Svetainės teikiamų paslaugų dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Svetainės paslaugų teikėjo valios, už paslaugas sumokėtos pinigų sumos negrąžinamos.
8. Narys privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų atlikimo, kurie daro ar gali daryti žalą Svetainei, kitiems nariams ar tretiesiems asmenims ar jų interesams.
9. Nariui draudžiama Svetainėje laikyti, publikuoti, siųsti, platinti arba perduoti bet kurį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, grasinantį, užgaulų, nepadorų ar neteisėtą turinį arba bet kurį kitą turinį, kuris galėtų būti traktuojamas kaip nusikaltimas arba skatintų elgesį, galimą laikyti nusikaltimu arba sukeliantį kitą teisinę atsakomybę. Uždraustas turinys taip pat apima, bet neapsiriboja:
- programomis su virusais ir(ar) priemonėmis, pažeidžiančiomis Svetainės saugumą,
- prašymais arba reklama,
- nelegalios veiklos pasiūlymais arba skatinimu,
- darbo pasiūlymų talpinimu ir platinimu,
- privačia informacija apie bet kurį asmenį, tokia kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodas arba bet kuria kita privačia informacija ir
- daugiau nei vienos anketos sukūrimu.
10. Narys privalo atlyginti visą žalą, kuri atsirado Svetainei, kitiems nariams ar tretiesiems asmenims, Nariui naudojantis Svetainės teikiamomis paslaugomis.
 
Svetainės teisės ir pareigos:
1. Svetainė turi teisę neįspėjusi Nario panaikinti ar apriboti priėjimą prie bet kokios Nario, naudojantis Svetainės paslaugomis, pateiktos informacijos ar duomenų.
2. Svetainės paslaugų teikėjas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo keisti visas ar dalį Svetainės teikiamų paslaugų ir/arba šių paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką, taip pat apriboti arba uždrausti Nario patekimą į Svetainę.
 
Mokamos paslaugos:
1. Dalis Svetainėje teikiamų paslaugų yra teikiamos Nariui už atlygį (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamos paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, jų kaina nurodyta konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo puslapyje.
2. Narys supranta ir sutinka, kad Mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Narys sumoka už Mokamas paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. Svetainė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.
3. Užmokestis už Mokamas paslaugas, kurios buvo panaikintos ir/ar pašalintos dėl to, jog Narys pažeidė šių Taisyklių nuostatas, negrąžinamas.
4. Svetainė turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Mokamų paslaugų teikimą neribotam terminui.
 
Atsakomybė:
1. Narys visiškai atsako už dėl klaidingų duomenų pateikimo atsiradusius ar galėjusius atsirasti padarinius, įskaitant bet neapsiribojant Svetainei ir/ar kitiems nariams padaryta žala.
2. Pateiktų duomenų ir informacijos pagrindu yra sukuriama Svetainės nario anketa. Sukurtos anketos duomenys nuo tokios anketos sukūrimo yra matomi ir prieinami kitiems Svetainės nariams. Narys sutinka, kad Svetainė nėra atsakinga už turinio, kurį narys pateikė, publikavo, peržiūrėjo, perdavė, atgamino ir/arba išplatino šioje Svetainėje, tikrinimą, kontroliavimą, redagavimą ir/arba monitoringą. Už pateiktą informacijos turinį yra atsakingas tik pats Narys.
3. Svetainė neatsako už nario ar trečiųjų asmenų veiksmais padarytą žalą naudojantis Svetainės paslaugomis ir galimybėmis.
4. Jokiomis aplinkybėmis, įskaitant, bet neapsiribojant aplaidumu, Svetainė nebus atsakinga už specialius, šalutinius, tiesiogius, netiesiogius, baudžiamuosius arba pasekminius nuostolius arba kompensaciją už juos, kylančius dėl Nario naudojimosi arba negalėjimo naudotis Svetaine, bet kokiu Svetainės turiniu, paslaugomis, funkcijomis ir/arba bet kokia su tuo susijusia programine įranga, net jei Svetainė arba jos įgaliotas atstovas buvo įspėti apie tokios kompensacijos galimumą. Taikomi įstatymai negali suteikti atsakomybės arba šalutinių ar pasekminių nuostolių kompensacijos apribojimo arba išskyrimo, todėl aukščiau paminėtas apribojimas arba išskyrimas Nariui negali būti taikomas.
5. Narys pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Svetainė, yra atsakingas už visą informaciją, įskaitant duomenis, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, bet tuo neapsiribojant, kurią pateikia, gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine.
6. Svetainė neatsako už jokią žalą ir(ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Narys naudodamasis Svetaine bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.
7. Narys supranta ir sutinka su tuo, jog Svetainė nėra ir nebus atsakinga už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Nariui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Mokamas paslaugas. Nariui negalint naudotis Mokamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas paslaugas Nariui nėra grąžinamas.
8. Narys įsipareigoja užtikrinti, kad Svetainei niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Narys naudojosi Svetaine.
9. Narys supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė pateikiama be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Svetainės pusės dėl to, jog Svetainė veiks tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Nariui ar tretiesiems asmenims. Svetainė nėra ir nebus atsakinga už Svetainėje Nario pateiktos informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Nariui ar tretiesiems asmenimis.
 
Baigiamosios nuostatos:
1. Svetainėje Nario patalpinta informacija netampa Svetainės nuosavybe.
2. Svetainėje draudžiama bet kokia Lietuvos Respublikos bei tarptautinės teisės aktais uždrausta veikla, įskaitant bet neapsiribojant veikla, kuri:
2.1. skatintų rasinę, etninę ar kultūrinę diskriminaciją;
2.2. įžeistų bet kokių asmenų garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ir pan.;
2.3. pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą arba viešumo teises;
2.4. pakenktų arba sukeltų grėsmę asmenų sveikatai, gyvybei bei turtui;
2.5. pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus;
2.6. pažeistų bet kuriuos Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių aktų, Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių sutarčių ir susitarimų reikalavimus bei šių teisės aktų ginamus gėrius.
3. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
4. Svetainė pasilieka sau teisę bet kada nutraukti Nario priėjimą prie šios Svetainės už šių Taisyklių arba įstatymų nesilaikymą, arba jei Svetainė taip nuspręs dėl kitų priežasčių, be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės. Kai Svetainė nutraukia šios Svetainės egzistavimą, Narys pripažįsta ir sutinka, kad Svetainė savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti visą turinį ir informaciją bet kokiu būdu.
5. Narys sutinka, kad Svetainės naudojimas ir šios Taisyklės bei bet kokie su jomis susiję ginčai arba bet koks turinys, susijęs su Svetaine, būtų reglamentuotas ir interpretuojamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
6. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Svetainei.